top of page
Търсене
  • Снимка на автораадв. Светослав Григоров

Дискриминация на работното място

Актуализирано: 31.07.2023 г.

Дискриминация на работното място. Производство пред КЗД.

Защита от дискриминация може да се потърси пред Комисията за защита от дискриминация, която установява нарушението, нарушителя, потърпевшия, налага санкция и прилага принудителни административни мерки.


Жалбата съдържа:

- името на подателя;

- адреса на подателя;

- изложение на обстоятелствата;

- изложение на исканията към комисията;

- дата и подпис на лицето, което подава жалбата, или на негов представител.

Анонимни жалби не се разглеждат от Комисията за защита от дискриминация.

Давностният срок е 3 години от извършване на нарушението.

Държавни такси не се дължат за производството.

Проучването от страна на Комисията протича в срок от 30 дни, като може да бъде продължен с още до 30 дни. След това в 7-дневен срок се насрочва заседание, което се разглежда при закрити врати. Решението се произнася в 14-дневен срок от заседанието, като подлежи на обжалване в 14-дневен срок пред Административния съд.

Съдебно производство

Засегнатото лице може да избере да се защити пред компетентния съд в 3-годишен срок от извършване на нарушението. Ако вредите са причинени на граждани от незаконни актове, действия или бездействия на държавни органи и длъжностни лица, искът за обезщетение се предявява пред Административния съд. Във всички други случаи, когато правата уреждащи равенство в тренирането на лицата са нарушение, искът се предявява пред районен съд. От съда се иска:

- установяване на нарушението;

- осъждане на ответника да преустанови нарушението и да възстанови положението преди нарушението, както и да се въздържа в бъдеще от по-нататъшни нарушения;

- обезщетение за вреди.

В исковата молба се описват твърденията за дискриминация при кандидатстване за работа по трудово правоотношение, деяние, извършено от работодателя, предположение за дискриминация, настъпили вреди, причинени от деянието.

За производствата пред съд по този закон не се събират държавни такси, а разноските са за сметка на бюджета на съда. Носи се отговорност за разноски, които са направени от противната страна в съдебния спор.


Относно дискриминация на работното място, свържете се с нас, като отидете на контакти.

316 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички

Comments


bottom of page