• адв. Светослав Григоров

Възстановяване на предишната работа

Актуализирано: Апр 17

Съгласно чл. 345, ал. 1 от Кодекса на труда, при възстановяване на работника или служителя на предишната му работа от работодателя или от съда той може да я заеме, ако в двуседмичен срок от получаване на съобщението за възстановяване се яви на работа. Срокът може да не бъде спазен по уважителни причини.


Двуседмичният срок започва да тече от момента на връчване на съобщението по чл. 345, ал. 1 от КТ, което се извършва от първоинстанционния съд. Никакви други действия не могат да предполагат знание за решението преди връчване на съобщението. Не са релевантни изплащане на суми по обезщетение, които работодателят дължи на служителя, плащане на държавна такса за изпълнителен лист за разноски, упълномощаване на адвокат за образуване на изпълнително дело. Уведомяването по чл. 345, ал. 1 от Кодекса на труда е процедура, която стои извън ГПК. Съобщението се изпраща от първоинстанционният съд, когато делото се е върнало при него след изчерпване на инстанциите за обжалване и влизането му в сила. То не може да се връчи на процесуалния представител на възстановения на работа. Узнаването на влязлото в сила решение от адвоката също е без значение, защото неговите правомощия се прекратяват с влизането в сила на решението.

80 преглеждания

©2020 Адвокатско дружество "Станев и Григоров"

София, България